Ti-Entertainment

"Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye" ve "El-Umm" İslam

Ladep 2013

Fıkıh babları mukayesesi

"Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye" ve "El-Umm"

 

 

 

 I. Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye

A Mukaddime

 1. Makale-i Ula -  ilm-i fıkhı ta’rif ve taksimi hakkındadır
 2. Makaale-i saniye -  Kavaid-i fıkhiyye beyanındadır

B Kitab-ı evvel - Kitab-ül büyü’ 

   Buyü hakkında olup bir mukaddime ile yedi bab’a münkasimdir

Mukaddime – Büyua müteallik ıstılahatı fıkhiyye beyanındadır

 1. Bab-ı evvel – Akd-i bey’e müteallik mesail beyanında olup beş faslı havidir
 2. Bab-ı sani – Mebi’e müteallik mesail beyanında olup dört fasla münkasimdir
 3. Bab-ı salis- Semene mateallık mesail beyanında olup iki faslı havidir
 4. Bab-ı rabi’ – Ba’d-el akd semen ve müsemmende tasarrufa müteallık mesail beyanında olup iki fasla münkasimdir
 5. Bab-ı hamis – Teslim ve tesellüme müteallik mesail beyanında olup altı faslı havidir
 6. Bab-ı sadis – Hıyarat beyanında olup yedi faslı havidir
 7. Bab-ı sabi – Mebi’in enva’ ve ahkamı beyanında olup altı fasla münkasımdır

C Kitab-ı Sani – Kitab’ul icarat

    İcarat hakkında olup bir mukaddime ile sekiz babı şamildir

Mukaddime – İcareye müteallık olan ıstılahat beyanındadır

 1. Bab-ı evvel- Zavabıt-ı umumiye beyanındadır
 2. Bab-ı sani – Akd-i icareye müteallik mesail beyanında olup dört fasıldır
 3. Bab-ı salis – Ücrete müteallık mesail beyanında olup üç faslı havidir
 4. Bab-ı rabi – Müddet-i icareye müteallik mesail beyanındadır
 5. Bab-ı hamis – Hıyarat hakkında olup üç faslı havidir
 6. Bab-ı sadis – Me’curun enva’ ve ahkamı beyanında olup dört faslı havidir
 7. Bab-ı sabi – Ba’d- el akd acir ve müste’cirin vazife ve selahiyyetlerini dair olup

                               üç faslı havidir

 1. Bab-ı samin – Zamanat beyanında olup üç faslı havidir

 

D Kitab-ı salis – Kitab-ül- Kefale

    Kefalet hakkında olup bir mukaddime ile üç babı havidir

Mukaddime – Kefalete dair olan ıstılahat-ı fıkhıyye beyanındadır

 1. Bab-ı evvel – Akd-i kefalet hakkında olup iki faslı havidir
 2. Bab-ı sani – Kefaletin ahkam beyanında olup üç faslı havidir
 3. Bab-ı salis – Kefaletden beraet hakkında olup üö faslı havidir

 

E Kitab-ı Rabi’ – Kitab-ül Havale

    Havale hakkında olup bir mukaddime ile iki babı havidir

Mukaddime – Havaleye dairolan ıstılahat-ı fıkhıyye bayanındadır

 1. Bab-ı evvel – Akd-i havale beyanında olup iki fasla munkasimdir
 2. Bab-ı sani – Ahkam-ı havale beyanındadır

 

F Kitab-ı Hamis – Kitab-ür-Rehin

    Rehin hakkında olup bir mukaddime ile dört babı şamildir

Mukaddime – Rehne dair olan ıstılahat-ı fıkhıyye beyanındadır

 1. Bab-ı evvel – Akd-i rehne dair mesail beyanında olup üç fasla münkasimdir
 2. Bab-ı sani – Rahin ve mürtehine müteallik bazı mesail beyanındadır
 3. Bab-ı salis – Merhuna müteallik mesail beyanında olup iki fasla münkasimdir
 4. Bab-ı rabi- Rehnin ahkamı beyanında olup dört fasla münkasimdir

 

G Kitab-ı sadis – Kitab- ül – emanat

   Emanat hakkında olup bir mukaddime ile üç babı müştemildir

                Mukaddime – Emanata müteallik olan ıstılahat-ı fıkhıyye beyanındadır

 1. Bab-ı evvel – Emanata daşr baı ahkam-ı umumiyye beyanındadır
 2. Bab-ı sani – Vedia hakkında olup iki faslı şamildir
 3. Bab-ı salis – Ariyet hakkında olup iki faslı şamildir

 

H Kitab- ı Sabi’ – Kitab- ül- Hibe

    Hibe hakkında olup bir mukaddime ile iki babı müştemildir

Mukaddime – Hibe dair olan ıstılahat-ı fıkhıyye beyanındadır

 1. Bab-ı evvel – Akd-ı hibeye müteallik mesail beyanında olup iki faslı şamildir
 2. Bab-ı sani – Ahkam-ı hibe beyanında olup iki faslı şamildir

 

İ Kitab- ı Samin – Kitab-ül – Gasb – vel- itlaf

  Gasp ve itlaf hakkında olup bir mukaddime ile iki baba münkasimdir       

        Mukaddime – Bazı ıstılahat-ı fıkhıyye beyanındadır

 1. Bab-ı evvel – Gasp hakkında olup üç faslı havidir
 2. Bab- ı sani – İtlaf beyanında olup dört faslı havidir

 

J Kitab–ı Tasi– Kitab- ül –Hacr–vel–İkrah–veş– Şuf’a

 Hacr ikrah ve şuf’a beyanında olup bir mukaddime ve üç babı havidir

                Mukaddime -  Hacr ve ikrah ve şuf’a’ya müteallık ıstılahat-ı fıkhıyye 

                                           Beyanındadır

 1. Bab-ı evvel – Hacr’e müteallık mesail beyanında olup dört fasla münkasimdir
 2. Bab-ı sani – İkraha müteallik mesail beyanındadır
 3. Bab-ı salis – Şuf’a beyanında olup dört fasla münkasimdir

 

K Kitab-ı Aşir  - Kitab- ül – Şirket

    Enva-ı şirkete dair olup bir mukaddime ile sekiz babı havidir

                  Mukaddime – Bazı ıstılahat-ı fıkhıyye

 1. Bab-ı Evvel – Şirket-i mülk beyanında olup üç faslı havidir
 2. Bab-ı Sani – Kısmet beyanında olup doluz faslı müştemildir
 3. Bab-ı Salis – Hıytan ve cirana müteallik mesail beyanında olup dört faslı havidir
 4. Bab-ı Rabi – Şirket-i ibahe beyanında olup yedi faslı havidir
 5. Bab- Hamis  - Nafakat-ı müştereke beyanında olup iki faslı havidir
 6. Bab-ı Sadis – Şirket-i akd beyanında olup altı faslı havidir
 7. Bab-ı Sabi – Mudarebe hakkında olup üç faslı havidir
 8. Bab-ı Samin – Müzarea ve müsakat beyanında olup iki fasla münkasimdir

 

L Kıtab-ı Hadi Aşar – Kitab-ül Vekale

   Vekalet hakkında olup bir mukkadime ile üç babı müştemildir

                  Mukaddime – Bazı ıstılahat-ı fıkhiyye beyanındadır

 1. Bab-ı Evvel – Vekaletin rükn ve taksimi beyanındadır
 2. Bab-ı Sani – Şart-ı vekalet beyanındadır
 3. Bab-ı Salis – Vekaletin ahkamı beyanında olup altı fasla müştemildir

 

M Kıtab-ı Sani Aşer – Kitab - üs – Sulh vel – ibra

     Sulh ve ibra hakkında olup bir mukaddime ile dört babı müştemildir

                Mukaddime – Bazı ıstılahat-ı fıkhıyye beyanındadır

 1. Bab-ı Evvel – Akd-ı sulh ve ibra edenler hakkındadır
 2. Bab-ı Sani – Musaleh-un anh ve musaleh-un anhin bazı ahval ve şurutu beyanındadır
 3. Bab-ı Salis – Musaleh-un-anh hakkında olup iki faslı müştemildir
 4. Bab-ı Rabi – Ahkam-ı sulh ve ibra beyanında olup iki faslı müştemildir

 

N Kitab-ı Salis-i Aşer – Kitab - ül – İkrar

    İkrar hakkında olup dört babı müştemildir

 1. Bab-ı evvel – İkrarın şeriatı beyanındadır
 2. Bab-ı sani – İkrarın vucüh-u beyanındadır
 3. Bab-ı salis – İkrarın ahkamı beyanında olup üç faslı müştemildir
 4. Bab- ı Rabi – İkrar bil-kable beyanındadır

 

O Kitab-ı Rabi-ı Aşer – Kitab – ül – Dava

    Dava hakkında olup bir mukkadime ile iki babı müştemildir

                   Mukaddime – Bazı ıstılahat-ı fıkhıyye beyanındadır

 1. Bab-ı evvel – Davanın şurut ve ahkamına ve def’i da’vaya dair olup dört faslı 

                          Müştemildir

 1. Bab-ı sani – Murür-i zeman hakkındadır

 

P Kitab-ı Hamis- i Aşer -Kitab – ül Beyyinat vet – tahlif

   Beyyinat ile tahlif hakkında olup bir mukaddime ile dört babı müştemildir

                   Mukaddime – Bazı ıstılahat-ı fıkhiyye beyanındadır

 1. Bab-ı evvel – Şehadet hakkında olup sekiz faslı müştemildir
 2. Bab-ı sani – Hucec-i hattıye ve karine-i katı’a beyanında olup
 3. Bab-ı salis – Tahlif beyanındadır
 4. Bab-ı rabi – Tercih-i beyyinat ve tehalüfe dair olup dört faslı müştemildir

 

Q Kitab-ı Sadis-i Aşer – Kitab-ül Kaza

    Kaza hakkında olup bir mukaddime ile dört faslı havidir

 1. Bab-ı evvel – Hükkama dair olup dört faslı havidir
 2. Bab-ı sani – Hükme dair olup iki faslı müştemildir

 

Değerlendirme :

Mecelle-i ahkamı adliyye, Osmanlı’ nın son dönemlerine ait olan İslam medeni hukuku kodeksidir denilebilir (medeni hukukun tamamını kapsamamaktadır ancak!). Ahmet Cevdet Paşa tarafından yazılmış olan bu eser, İslam fıkhına ait olan bir mirasın ve geleneğin pozitif hukuka uygun  hale getirme çabasının bir ürünüdür. Tasnifini kısaca özetlemek gerekirse, giriş bölümünde 99 genel ilke (külli kaide) verildikten sonra ana bölümünün  Büyu, İcar (kira), Kefalet, Havale, Rehin, Emanet, Hibe, Gasp ve İtlaf, Hacir, İkrah ve Şuf'a, Enva-ı Şirket (ortaklık çeşitleri), Vekâlet, Sulh ve İbra, İkrar (borcu kabul etme), Dava, Beyyinat ve Tahlif (kanıt ve delil), Kaza (yargı) konularından oluşmakta olduğu söylenebilir. Mecelle’nin içerisinde Külli Kaideler çok özel bir yer tutmaktadırlar. zira külli kaideler her ne kadar İslam hukuku içerisinde ortaya çıkmış olsalar da, onlara ‚objektif hukuk kuralları’ denilebilir. Bu sebeple külli kaidelerin kolayca modern hukuka uygulanabilir oldukları söylenebilir.[1] Ayrıca külli kaideler soyutturlar, yani kazuistik değildirler. Bu tasnif aynı zamanda İslam fıkhının tarihsel gelişimindeki kazuistikten soyut anlayışa geçişinin emaresidir. Ancak bu, hiç isitisnalarının olmadığı anlamına da gelmemektedir.Bir başka açıdan bakıldığında ise külli kaideler müsellemattan olmaları hasebiyle kolayca kavranabilir niteliktedirler.

Mecelle, Nizamiye medreseleri için yazılmış bir eser olup, oradaki bu hususta yetersiz olan hakimler için hazırlanmıştır. Bu sebepten dolayı Mecelle’ de Osmanlı’da yaşayan tüm vatandaşlar (ister müslim, ister gayr-ı müslim olsun) için geçerli olan hükümler yer almaktadır

 

 

II. MUHAMMED B. İDRÎS EŞ-ŞAFİÎ (150-204 H.)

İmam Şafii el UMM

 

İmam Şafi, şafii mezhebin kurucusudur. Kendisi büyük hadis ve fıkıh alimidir. Hicrî 150/Miladî 767 yılında Filistin’in Gazze şehrinde doğdu. Babası İdris bir iş için Gazze’ye gitmiş, orada iken vefat etmişti.

Uzun süre İmam Malikten ders almış ve daha sonra İmam Muhammed’den ders almıştır. Yani hem ehl-i ameli, hemde ehl-i rey’i iyi tanımıştır ve görüşlerine vâkıf olmuştur. İmam Şafii’nin kadim ve cedid görüşü vardır (mısır öncesi ve sonrası). Kadim görüşü ehl-i amel görüşü, cedid ise kendi görüşüdür ki burada eski hocasını ve Maliki mezhebini güçlü bir şekilde eleştirmektedir.[2]Aynı şekilde ehl-i Rey’i de eleştirir. Ona göre ehl-i rey hadisten fazla sahabe ve tabiin kavillerine değer vermektedir. İmam Şafi’ye göre bu hadisleri ikinci plana atmış olduğumuz anlamına gelir. İmam Şafii ehl-i rey’e: “ Siz hadisleri keyfî yorumluyorsunuz” der ve eleştirir. Kitabının  كتاب ما اختلف فيه ابو حنيفة و ابن ابي ليلى  bölümü ve  كتاب ابطال الاستحسان  bölümü hanefilere (ehl-i rey’e) karşı olduğunu gösterir. Özellikle bab başlıkları açmış ve eleştiriler yöneltmiştir.  İmam Şafii’ye göre merfu’ hadisler hiçbir şekilde geri çevrilmez, ki ehl-i rey ve ehl-i amel bunu yapar. İmam Şafii ilk defa sahih hadisin şartlarını belirlemiş ve yazıya geçirmiştir. Ahmet İbn Hanbel, İmam Şafii’nin talebesi, onun hakkında şöyle demiştir: “ İmam Şafii gelene kadar ehl-i hadis zor durumdaydı. Ehl’i rey tarafından eziliyordu...” .İmam Şafi ile birlikte hadise usul gelmiştir. Bundan dolayıdır ki lakabı “sünnete yardım eden”idiناصر السنة . İmam Şafi vesilesiyle artık hicri 2.asır hadis ilminin zirve yaptığı çağdır. Artık   الكتاب قاضية على السنة  yerine السنة قاضية على الكتاب  geçerlilik kazanmıştır. Din vahye dayalı olmalıdır. Kur’an vahye dayalı olduğu gibi Hadis’de vahye dayalıdır der İmam Şafii. Ancak diğerleri (ehl-i amel ve rey) bunu kabul etmezler. İmam Şafii’ye göre hadislerin sebepleri araştırılmaz. Niçin? Ne neden soruları caiz olmaz. Hadislerin anlaşilmasinda lafzî yaklaşimi benimsemiştir. İmam Şafii nass merkezli ve yoruma kapalı bir anlayışa sahiptir. Kıyas kullanır ama bu ehl-i rey’in kullandığı kıyasa benzemez. İlleti yine nassdır, içtihad değil. Onun bu anlayışı, ehl-i rey’in görüşlerine aykırı olması, hem ehl-i rey hem de Maliki mezhebini iyi bilmesi onun ilminin geniş olduğunu gösterir. [3]

El- Umm kitabı birçok eseri içine aldığından dolayı bu isimle anılır. İçinceki kitapların bazıları usulle ilgili, bazıları furu fıkıhla ilgilidir. El Umm kitabında meseleler geniş olarak zikredilir. Fakat birkaç yerde muhtasar bilgi de verilmektedir. Kimsenin açıklamasına ihityaç duyulmayacak şekilde yazılmıştır. Kitabın ana konuları: Fer’î konular, ki kitabın büyük çoğunluğunu bunlar teşkil eder ; usulle ilgili olanlar, er-Risale kitabı; Mukayeseli Fıkıh, yani Malik ile Şafii arasında ihtilaflar, Ebu Hanife ve İbn Ebu Leyla’nın arasındaki ihtilaflar ve benzerlikler; Ahkam ayetleri ve Ahkam hadisleri ve getirdikleri hükümler de yer almaktadır.[4]

Kitabın yöntemi şöyledir: anlatacağı konuyla ilgili ayet zikredilir, daha sonra konuyla ilgili hadis veya haber zikredilir. Hadis zayıf ise onu açıklar, bilgi verir. Daha sonra bölümün fıkhî yönünü açıklar. Muhalif görüşleri zikreder sonra kendi görüşüyle geçersiz kılar.

 

EL UMM: الام

 1. كتاب ا
 2. كتاب الحيض
 3. كتاب الصلاة
 4. كتاب صلاة الخوف
 5. لطهارة
 6. كتاب صلاة العيدين
 7. كتاب صلاة الكسوف
 8. كتاب الاستسقاء
 9. كتاب الجناءز
 10. كتاب الزكاة
 11. كتاب قسم الصدقات
 12. كتاب الصيام الصغير
 13. كتاب العتكاف
 14. كتاب الحج
 15.   كتاب الضحايا
 16. كتاب الصيد و الذباءح
 17. كتاب الاطعمة
 18. كتاب النذور
 19. كتاب البيوع
 20. كتاب الرهن الكبير
 21. كتاب الشفعة
 22. كتاب الهبة
 23. كتاب اللقطة الصغير
 24. كتاب اللقيط
 25. كتاب الفراءض
 26. كتاب الوصايا
 27. كتاب الجزية
 28. كتاب قتل اهل البغي و اهل الردة
 29. كتاب السبق و النضال
 30. كتاب الحكم في قتال المشركين  مسألة مال الحربي
 31. كتاب النكاح
 32. كتاب الصداق
 33. كتاب الشغار
 34. كتاب النفقات
 35. كتاب اللعان
 36. كتاب جراح العمد
 37. كتاب الحدود و صفة النفي
 38. كتاب الأقضية
 39. كتاب ما اختلف فيه ابو حنيفة و ابن ابي ليلى
 40. كتاب اختلاف علي و عبد الله بن مسعود
 41. كتاب اختلاف مالك و الشافعي
 42. كتاب جماع العلم
 43. كتاب صفة نهي رسول الله
 44. كتاب ابطال الاستحسان
 45. كتاب الرد علي محمد بن الحسن
 46. كتاب سير الاوزاعي
 47. كتاب القرعة
 48. كتاب اختلاف الحديث
 49. كتاب المسند

 

Sonuç:

Ehl-i Rey’in hadis anlayışı ile ehl-i hadisin hadis anlayışı temelde birbirinden ayrıdır. İki farklı yöntem takib edilir. Dolayısıyla hadislerin ve ayetlerin yorumu da farklı olur, farklı hükümler verilir.[5] Bu sebeple eserlerin ve dolayısıyla kitapların bab başlıkları da farklılık arz eder. Ancak bu hiçbir şekilde görüş birliğinin olmadığı, ve tamam ayrı eserler, ayrı bab başlıkların mecvut olduğuna delalet etmez. Elbette temel amaç Kur’an-ı Kerim’i ve Sünneti –nebi’ yi iyi anlayıp hayata uygulamaktır.

Ehl-i Rey ile Ehl-i Hadis’in maddeler halinde karşılaştırılması

Ehl-i Rey:

 • الكتاب قاضية على السنة
 • kitap her konuda belirleyicidir.Kuran merkezli anlayış
 • Sünneti belirlerken önce konuyla ilgili ayetleri, sonra sünneti, sonra sahabe kavilleri incelenir, ona göre neyin sünnet olduğuna hükmedilir
 • sened haricinde metin de incelenir. Maruf ve meşhur  sünnete aykırı değilse kabul edilir
 • umumu belva: herkesi ilgilendiren bir konu en az 2 veya 3 sahabeden geliyorsa kabul edilebilir
 • Kur'an ve maruf sünnetten elde edilen kavaid-i külliyeye aykırı olan rivayet ve hadise ihtiyatlı yaklaşırlar
 • sahabe ve tabiin sözüne değer verilir

 

Ehl-i Hadis:

 • السنة قاضية على الكتاب  Sünnet kitabı anlamada belirleyicidir. Ancak sünnet ile kitap anlaşılır
 • Hz Peygamber'den nakledilen herşey (söz,fiil ve takrir) hadistir/sünnettir ve esastır
 • hadisler muttasıl, ravisi âdil ve zâbıt ise hadis şâz değilse, rivayet kabul edilir
 • hadisler lafzî yorumlanır
 • zahiri ınkıta esas alınır

 

İslam Fıkhına ait olan bu iki değerli eseri ana hatlarıyla tanıttıktan sonra, bir takım ayrılıkların göze çarptığı varsayımıyla, yinede bir karşılaştırmaya yer vermek istiyoruz.

 

 III. Karşılaştırma

 

İmam Şafi’nin eseri Şafi mezhebinin ana kaynaklarından biri olup erken dönem fıkıh kitapları kategorisine girer. İmam Şafi’nin eserinde tabiatı nedeniyle kazuistik metot zayıf kalmaktadır. Ayrıca El-Umm’ de furu yanısıra usul’e de yer verilmektedir. Mezhep kurucusu kendi delillerini güçleştirmek için diğer mezhep kurucuların delillerini çürütmeye çalışır. Bu açılardan erken dönem fıkıh kitabı özelliklerini göstermektedir. Mecelle-i ahkam-ı adliyye ise uzun bir fıkhı süreç ve mezhep birikimi içerisinden teşekkül etmiş bir eserdir. Bunun dışında Hanefi mezhebi içerisinde git gide modernleşme girişimleri dahilinde gelişmiş olan kazuistik yönteme yönelme çabalarının bir ifadesi olmuştur. Bunun bir sonucu olarak mücerred kazuistik denilen bir karma sisteme sahiptir. Belirli bir grup hakim için (Nizamiye medreseleri hakimleri ) yazılmış olması hasebiyle, her bir konu başlığında önemli terimleri açıklar, ve genel bilgi mahiyetinde giriş bölümleri barındırır. El – Umm’ de bir konu delillendirilir ya da kaynağı gösterilmeye çalışılırken, Mecelle’de buna gerek duyulmamaktadır, zira teşekkül etmiş ve gelişmiş bir mezhep birikiminden faydalanabilinmektedir. Bunun sonucunda ortaya çıkmış bir takım küllü kaideler de yine meccelle’ye has bir unsurdur. İki eser arasındaki en bariz fark ise Mecelle’nin sadece muamelata dair konuları ve tüm  vatandaşları ilgilendiren konuları barındırmasıdır. Aile ve Miras hukuku yer almamaktadır, zira Nizamiye mahkemelerinde müslüman ve gayr-ı müslim aynı şekilde yargılanırdı. (Bu konuda Fıkıhta bu iki gruba farklı hükümler bağlanmaktadır). El-Umm ise furu-ı  fıkha dair (ozaman çerçevesinde) tüm konular ve hatta usul’e dair birtakım temel kaideler yer almaktadır. Ayrıca El-Umm sadece bir kısım fakihe de hitap etmemektedir. Mecelle’nin bir başka özelliği ise, her bir babın sonunda konuyla ilgili örnekler verilmesidir. Bunun bir nedeni konuların hedeflenen kitle tarafından daha kolay anlaşılması olabilir.

 

 

IV. Kaynaklar

İMAM ŞÂFİÎ’NİN BAZI GÖRÜŞLERİNİ DEĞİŞTİRMESİNDE MISIR’DAKİ ÇEVREDEN ETKİLENMESİ MES’ELESİ , en-Nâcî LUMEYN  Çev: Muammer BAYRAKTUTAR , e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi -www.e-sarkiyat.com- ISSN: 1308-9633 Sayı: III Nisan 2010

el-Umm : Şafii fıkıh külliyatı. / İmam Şafii, 204/820 ; tercüme Musa Özdemir. -- 

  İstanbul : Buruc Yayınları, 2011. 1. c. (400 s.) ; 25 cm. -- (Buruc yayınları ; 63/1

 

Mecelle ve Külli Kaideler, Yrdm. Doç. Dr. Abdullah Demir, Işık Akademi Yayınları,       İstanbul , 2011

 

 

 

T&İ

 

 

[1] Mecelle ve Külli Kaideler, Yrdm. Doç. Dr. Abdullah Demir, Işık Akademi Yayınları,       İstanbul , 2011

[2] Bu bize o dönemlerde düşünce hürriyetin var olduğunu gösterir

[3]MAM ŞÂFİÎ’NİN BAZI GÖRÜŞLERİNİ DEĞİŞTİRMESİNDE MISIR’DAKİ ÇEVREDEN ETKİLENMESİ MES’ELESİ , en-Nâcî LUMEYN  Çev: Muammer BAYRAKTUTAR , e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi -www.e-sarkiyat.com- ISSN: 1308-9633 Sayı: III Nisan 2010

 

[4] el-Umm : Şafii fıkıh külliyatı. / İmam Şafii, 204/820 ; tercüme Musa Özdemir. -- 

  İstanbul : Buruc Yayınları, 2011. 1. c. (400 s.) ; 25 cm. -- (Buruc yayınları ; 63/1

 

[5] Sünnetin anlaşılmasına dair örnek olarak Büyük abdestten sonra büyük taşla temizlenme konusu zikredilebilinir:

 1. Ehl-i Hadis: Bu sünnettir ve muhakkak 3 taş ile temizlenmek lazım
 2. Ehl-i Rey: Hz Peygamber’in döneminde su kıtlığı olduğu için ve insanları tazmilziğe teşvik etmek için bir ARAÇ olarak taşla tezmilenmeyi öngörmüştür Hz. Peygamber (s.av). Taş ARAÇ, Temzilik GAYE. Yani sünnet olan taş ile temizlenmek değil, büyük abdestten sonra genel olarak temzilenme!

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Yahudi ve Hıristiyan geleneğinde Adem ve Havva kıssasının İslam geleneğine yansıması ve içtimaî yapıya etkisi

İnsanın yaratılışı, evrendeki konumu ve görevleri konusu, ontolojik ve antropolojik sorulara cevap arayışı insanlık tarihi kadar eski bir serüvendir. İlkel toplumlar ve dinlerden, semavî dinlere kadar, bir çok dinî inanış ve kutsal yazılarda bu sorulara cevap mahiyetinde anlatımlara rastlamak mümkündür. Kozmolojik ve kozmogonik, yaratılış destanlarında ilk insan prototipinin hikayesi önemli bir yere sahiptir. Bu anlatımlar vasıtasıyla hem, insanın tanrıya veya tanrılara karşı görevleri ve yapması gereken ritüellerle ilgili, teolojik mesajlar, hem de toplumun temel dinamiklerini ayakta tutabilmek ve bir bakıma da her bir kutsal yazının oluştuğu süreçte toplumsal hafıza ve sosyal dokuyu yansıtan rol modelleri ve siyasî içerikli mesajlar aktarılmıştır. Zira kutsal metinler her ne kadar metafizik ve transandantal bir mesaj iddiası taşısa da, yeryüzünde yaşayan insanları muhatap aldığı için beşerî bir yöne sahiptir ve insanın sosyal yaşamına etkisi sürdürmektedir. Bu bağlamda Yahudi ve Hıristiyanlık?ta ilk insanın, Adem?in yaratılışı, şeytanın isyanı ve Adem?den eşi Havva?nın yaratılması ve ilk günahı işlemesinin anlatılması dikkate değerdir. Zira bu anlatım, toplumda kadının rolü ile ilgili mesajlar verdiği gibi, kötülük problemi, insanın mükellefiyeti, masumiyeti ve tanrı önünde görevleri hakkında da bilgilere sahiptir. Bu açıdan Kur?an?da yer alan bilgilerle İslam geleneğinde, tefsir ve rivayet kültürüne yansıyan İsrailiyyat?ta yer alan bilgiler arasında büyük farkın var olduğunu, geleneğe yerleşmiş olan bazı algıların Kur?an?ın metodolojisine ters düştüğünü söyleyebiliriz.

DEVAMI

Nisa Suresi 34-35

Nisa Suresi 34-35 Tefsiri

DEVAMI

Deutsch

Foto Galeri

<p>Yeni Ti-Entertainment.com hakkındaki görüşünüz?</p>